Perrin Brunson, Chair

Megan Gresham, Secretary

Sam Edwards, Treasurer